همانطور که پیشتر گفتیم کیفیت کاتالیزور بسیار اهمیت دارد و در صورتی که شما قطعه مناسبی برای خودرو خود تهیه نکنید ممکن است گاز خروجی حاصل از احتراق موتور به خوبی تخلیه نشده و در نتیجه موجب آسیب به موتور خودرو شود.